Agencja Celna Wies³aw Ku¶


Id¼ do spisu tre¶ci

Agencja Celna Wies³aw Ku z Zamo¶cia dzia³a na rynku od roku 1992. Firmź za³oæy³ i jej szefuje Pan mgr inæ. Wies³aw Ku¶. Pocz±tkowo dzia³alimy jako Biuro Obs³ugi Celnej, które zajmowa³o siź wy³±cznie wype³nianiem dokumentów celnych. Ówczesn± siedzib± firmy by³o biuro zlokalizowane w Hotelu "Jubilat" przy ul. Prymasa Wyszyńskiego. Od roku 1995 dzia³amy jako Agencja Celna zajmuj±ca siź reprezentowaniem firm dzia³aj±cych w handlu miźdzynarodowym przed Urzźdem Celnym. W tym czasie wspó³pracowalimy z ponad 250-cioma podmiotami z ca³ej Polski realizuj±c wszelakie dzia³ania zmierzaj±ce do ulatwienia realizacji wymiany towarowej naszym kontrahentom. Do dnia dzisiejszego Agencja kilkakrotnie zmienia³a swoj± siedzibź, pod±æaj±c za zmiannami lokalizacji Urzźdu Celnego. Obecnie siedzib± nasz± jest biuro przy ul. Namys³owskiego 8 (parter) - budynek Oddzia³u Celnego w Zamociu. Jako Agencja Celna staramy siź, aby najlepsz± wizytówk± naszej firmy by³a rzetelna i fachowa obs³uga naszych klientów. Staramy siź to realizowaę poprzez nieustanne dokszta³canie kadry, oraz inwestycje maj±ce na celu zintegrowanie naszych dzia³ań z obowi±zuj±cymi przepisami. Bardzo szybko dostosowalimy siź do nowych warunków pracy zwi±zanych z przyst±pieniem Polski do Unii Europejskiej. ¦wiadczy o tym fakt iæ "pierwsze" zg³oszenie przyjźte przez Oddzia³ Celny w Zamociu po 1 maja 2004 pochodzi³o z naszej Agencji.

Serdecznie Zapraszamy do wspó³pracy.Wróę do spisu tre¶ci | Wróę do menu g³ównego